เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพืชผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข


Week

Input

Process

Output

Outcome
8
22-26.. 57
โจทย์ :
- ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น
- สรุปองค์ความรู้
Key  Questions
- ถ้าบนโลกไม่มีต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นและเราจะทำอย่างไร?
- ทำไมถึงเกิดภาวะโลกร้อนแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย ผักจ๋าน่าชิม?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :ร่วมระดมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย ผักจ๋าน่าชิม
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Think  Pair Share :การเกิดภาวะโลกร้อน
Round Rubin  :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Wall  Thinking : เขียน web ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “เทวดากับคนตัดไม้”
- คลิปวีดีโอ โลกสวยด้วยมือเรา
วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง ฉันชอบปลูกต้นไม้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น คน พืช สัตว์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้าบนโลกไม่มีต้นไม้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนทำใบงานเขียน web ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่น
วันอังคาร
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง เทวดากับคนตัดต้นไม้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องตัดต้นไม้?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
วันพุธ
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ โลกสวยด้วยมือเรา” นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไมถึงเกิดภาวะโลกร้อนแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่น
วันพฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
และแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้ว
และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน่วย ผักจ๋าน่าชิม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงเต้นประกอบเพลง
- นักเรียนทำใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน “ผักจ๋าน่าชิม” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
วันศุกร์
กิจกรรมบุญคูณลาน

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน webความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย ผักจ๋าน่าชิมให้ผู้อื่นเข้าใจ

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพืชผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปและฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้
อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
  
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ หน่วย “ผักจ๋า...น่าชิม” คุณครูและเด็กๆได้ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.3/2557 ซึ่งทุกคนสามารถบอกเล่าเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีของผัก เช่น แดง เหลือง ขาว เขียว ส้ม ม่วง ฯลฯ รสชาติของผัก ผลไม้ เช่น หวาน ขม เปรี้ยว เผ็ด มัน และประโยชน์ของผัก ผลไม้ อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักกินเองด้วยวิธีง่ายๆได้ และเด็กๆได้ร่วมกันนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองเข้าใจผ่านการเต้นประกอบให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชม ในวันพฤหัสบดี เด็กๆได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำข้าวต้มมัด กับผู้ปกครอง อีกทั้งในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 คุณครู เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรมบุญคูณลาน เด็กๆกระตือรือร้นและมีความสุขในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ