เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ผักแบบง่าย และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
5
1 – 5 .. 57


โจทย์ :
การเจริญเติบโต/การขยายพันธุ์
- เมล็ด
- หัว
- แยกหน่อ
ฯลฯ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าพืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างไร?
- เราจะมีวิธีการขยายพันธุ์พืชผักต่างๆด้วยวิธีใดบ้าง?
- นักเรียนคิดว่าพืชผักชนิดต่างๆมีการขยายพันธุ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ผักผลไม้
Think  Pair Share : การเจริญเติบโต/ขยายพันธุ์
 Wall  Thinking : ใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ
 Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง หัวผักกาดยักษ์
- นิทาน เรื่อง แครอทยักษ์ของบิลลี่
- คลิปวีดีโอเรื่อง “เมล็ดจะงอกไหม”
- ละครเรื่อง “เมล็ดน้อย”

วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูร่วมกันแล่นละครเรื่อง “เมล็ดน้อย”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” “ถ้าเราเป็นเมล็ดน้อยจะทำอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ได้ดูละคร
- ครูให้นักเรียนร่วมกันทายชื่อของต้นไม้ในละครและได้ร่วมชิมผลของต้นไม้
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันการเจริญเติบโตของพืช
วันอังคาร
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง หัวผักกาดยักษ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชผักต่างๆ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าพืชผักมีการเจริญเติบโตได้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 สิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้
นักเรียนพิมพ์ภาพสีน้ำจากผัก
วันพุธ
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง แครอทยักษ์ของบิลลี่
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เราจะมีวิธีการขยายพันธุ์พืชผักต่างๆด้วยวิธีใดบ้าง?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือเป็นรูปผักผลไม้ชนิดต่างๆ
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง “เมล็ดจะงอกไหม”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าพืชผักชนิดต่างๆมีการขยายพันธุ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
วันศุกร์
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือเป็นรูปผักผลไม้ชนิดต่างๆ
- ปั้นดินน้ำมันการเจริญเติบโตของพืช
-ใบงานพิมพ์ภาพจากผัก
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอสิ่งทีได้ฟังจากนิทาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับการขยายพันธุ์ผัก

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ผักแบบง่าย และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้
อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของพืชผักชนิดต่างๆ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 5 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการขยายพันธ์ของผัก ซึ่งคุณครูร่วมกันเล่นละครเรื่อง “เมล็ดน้อย” บอกเล่าเรื่องราวการเจริญเติบโตของผักชนิดต่างๆ ทุกคนตื่นเต้นและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะที่ดูละครนั้นต่างก็มีเสียงพูดคุยและทายกันกับเพื่อนๆว่าจะเป็นผักชนิดใด เมื่อเห็นเมล็ดน้อย ต้นอ่อน เริ่มโตเลื่อยพันกิ่งไม้ เริ่มผลิดอก ออกผล คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ผักมีการเจริญเติบโตได้อย่างไร?” เด็กๆต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องชิน : ต้นถั่วเกิดจากเมล็ดถั่วครับ
  น้องเป้ : ผักต้องกินน้ำถึงจะโตครับ
  น้องหนุน : ต้นหอมเราใช้หัวหอมปลูกครับ
  น้องแก้ม : ผักโตจากที่เราปลูกเมล็ดค่ะ
  และวันต่อมาคุณครูให้เด็กๆดูคลิปวีดีโอเรื่อง “เมล็ดจะงอกไหม” ทุกคนตื่นเต้นและลุ้นกับการงอกของเมล็ดน้อย อีกทั้งสัปดาห์นี้คุณครูได้พาเด็กๆร่วมกันทำแปลงผักขึ้นมาใหม่และได้ปลูกผักชนิดต่างๆ เช่น กวางตุ้ง ผักกาด และในทุกๆวัน เด็กๆจะได้สังเกตการเจริญเติบโตของต้นตะไคร้ที่ปลูกในน้ำของตนเอง พร้อมทั้งเปลี่ยนน้ำ จะมาบอกเล่าสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็นให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเสมอ ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆได้ทำชิ้นงาน เช่น พิมพ์ภาพจากผัก ปั้นดินน้ำมันการเจริญเติบโต ที่คั่นหนังสือ ซึ่งเด็กๆสามารถทำออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ