เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
2
10 – 4 พ.ย. 57
โจทย์ :
 สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ในหน่วย “ผักจ๋า...น่าชิม”
Key  Questions
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผัก ผลไม้?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Black board Share :สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง ผักเสี้ยนวิเศษ
- นิทานเรื่อง แป้งร่ำทำสวน
- เพลง “ผัก ผลไม้”
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทาน เรื่อง ผักเสี้ยนวิเศษ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนทำใบงานพิมพ์ภาพลายใบไม้
วันอังคาร
ชง
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผัก ผลไม้?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว ใน หน่วย “ผักจ๋า...น่าชิม” โดยใช้  Think  Pair Share 
- ครูเขียนสิ่งที่รู้แล้วที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นบนกระดานโดยใช้  Blackboard  Share
วันพุธ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผัก ผลไม้?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ ใน หน่วย “ผักจ๋า...น่าชิม” โดยใช้  Think  Pair Share 
- ครูเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นบนกระดานโดยใช้  Blackboard  Share
วันพฤหัสบดี
 ชง
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “แป้งร่ำทำสวน”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร?” “ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน
ใช้
นักเรียนปลูกตะไคร้ในน้ำคนละ 1 ต้น
วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ผัก ผลไม้”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมัน ผัก ผลไม้ที่ชอบ
ชิ้นงาน
- ใบงานพิมพ์ลายใบไม้
- ปลูกตะไคร้ในน้ำ
- ปั้นดินน้ำมันผักผลไม้ที่ชอบ
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง

ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป วีดีโอ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
-  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-  - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ ผักจ๋า..น่าชิม
ระดับชั้นอนุบาล 1 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- โหระพามีกลิ่นหอม     
- กระต่ายชอบกินแครอท
- ดอกอัญชันกินได้        
  - กินแครอทแก้มแดง
- ใบกระเพราเอาไปผัดกับหมู     
- มะนาวเปรี้ยว
- พริกขี้หนูมีสีเขียวกับสีแดง                   
- มะละกอเอามาตำส้มตำ
- ถั่วฝักยาวเอาไปต้มกินได้                   
- มะเขือเอามากินกับน้ำพริก
- ถั่วงอกเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวได้             
 - ผักตำลึงเลื้อยได้
- ผักชีมีกลิ่นหอม                                   
 - ผักชะอมกินได้
- ผักกาดมีสีขาวและสีเขียว                    
- ผักมีหลายสี
- หัวหอมเอาไปผัดใส่ไข่                      
 - กินผักทำให้แข็งแรง
- พริกมีรสเผ็ด                                       
 - ถั่วเอาไปตำกับส้มตำได้
- ผักตำลึงเอาไปต้มกินได้                     
 - ผักบุ้งชอบเกิดในน้ำ
- ผักสะเดามีรสชาดขม
- ผักมีวิตามิน
- ผักมีสีเขียว
- แครอทสีส้ม
- กินผักบุ้งทำให้ตาสวย

- ทำไมกระเทียมเป็นสีขาว                               
 - ทำไมกระเทียมถึงมีกลิ่น
- ทำไมพริกมีเม็ด                                             
- ทำไมผักถึงทำให้เราโตเร็ว
- ทำไมดอกอัญชันถึงมีสีม่วงและกินได้           
- ทำไมผักหนอกจึงมีกลิ่น
- ทำไมทำไมมะเขือเทศมีสีแดง                         
- ทำไมผักสะเดาถึงขม
- ทำไมมะนาวถึงเปรี้ยว                                     
- ทำไมมะเขือพวงถึงเป็นพวง
- ทำไมถั่วฝักยาวถึงยาว                                     
- ทำไมหน่อไม้ถึงมีขน
- ทำไมขนมครกถึงใส่ผัก                                  
- ทำไมหน่อไม้ถึงกินได้
- ทำไมผักกาดถึงมีสีเขียวและสีขาว                  
- ทำไมผักบางชนิดถึงหวาน
- ทำไมใบเตยถึงมีกลิ่นหอม                             
 - ทำไมเราต้องกินผัก
- ทำไมแครอทเป็นสีส้ม                                     
- ทำไมผักถึงมีเมล็ด
- ทำไมมะเขือยาวสั้นไม่เท่ากัน                         
- ทำไมผักแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
- ทำไมผักชีถึงมีใบหยัก                                     
- ทำไมผักมีรากยาว
- ทำไมต้องรดน้ำผัก
- ทำไมผักถึงเกิด
- ทำไมผักบุ้งถึงบำรุงสายตาได้
- ทำไมถึงเอามะละกอไปตำส้มตำ


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่สอง คุณครูเชื่อมเข้าสู่สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับพืช ผักและผลไม้ต่างๆ โดยภาพรวมทุกคนสามารถบอกได้เกี่ยวกับผัก อย่างเช่น
  น้องนโม : พริกมีทั้งสีเขียวและสีแดงครับ
  น้องกุ้ง : ถั่วงอกเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวค่ะ
  น้องน้ำ : ผักกาดมีสีขาวและสีเขียวครับ
  น้องหยก : ต้นหอมเอาไปทอดใส่ไข่ได้ค่ะ
  น้องต้นกล้า : ชะอมกินได้ครับ
  น้องมินทร์ : ผักชีมีกลิ่นหอมค่ะ
  น้องหนุน : ผักสะเดาขมมากครับ
  น้องชิน : มะเขือมีทั้งสีม่วงและสีเขียวครับ
  น้องเต้ : ผักกาดมีสีขาวครับ
  น้องโอบอ้อม : ผักมีวิตามิน ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะ
  และในสัปดาห์นี้เด็กๆได้ทำชิ้นงานขูดสีลายใบไม้ ปั้นดินน้ำมันและปลูกตะไคร้ในน้ำ ซึ่งทุกคนตื่นเต้นและสนุกกับการทำกิจกรรมกันเลยทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ