เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based   Learning)
หน่วย : ผักจ๋า….น่าชิม ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 (Quarter3) ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
1
3 - 7 .. 57
โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
 -สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ ?
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ เมืองอาหารดี
- นิทาน เรื่อง ผักเสี้ยนวิเศษ
- เพลง “ผัก ผลไม้”

วันจันทร์
ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจพืชผักและสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ผัก ผลไม้”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนรู้จักพืชผักผลไม้ชนิดใดบ้าง?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันผักผลไม้
วันพุธ
ชง
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง “เมืองอาหารดี
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
วันพฤหัสบดี
ชง
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร”  “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เชื่อม
ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.3/2557
วันศุกร์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชื่อ หน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อ หน่วย โดยใช้  Blackboard  Share
ชิ้นงาน
- Card & Chart วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปั้นดินน้ำมันผักผลไม้
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับการดู คลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง เมืองอาหารดี


ความรู้ :
แสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผล  เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป วีดีโอ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์แรกของการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องที่อยากเรียนรู้ใน Q.3 คุณครูพาเด็กๆสำรวจพืชผัก
  ชนิดต่างๆที่อยู่บริเวณรอบโรงเรียน ขณะที่เดินสำรวจครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้จักผักชนิดใดบ้าง”
  น้องมินทร์ : หนูรู้จักผักกะเฉดค่ะ
  น้องต้นกล้า : บ้านหนูก็มีผักชะอมครับ
  น้องชิน : ผมเคยกินผักตำลึงครับ
  วันต่อมาเด็กๆได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเรื่อง “เมืองอาหารดี” เด็กๆตื่นเต้นและมีความสนใจ คุณครูก็ได้ตั้งคำถามกับเด็กๆว่า “เห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร” เด็กๆสามารถบอกตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี เช่น
  น้องกุ้ง : หนูชอบกินแครอทค่ะ
  น้องแก้ม : ต้องกินผักจะได้วิ่งเร็วค่ะ
  น้องนโม : หมู่บ้านคนตัวโตชอบกินผัก ถึงแข็งแรงครับ
  น้องฟอร์ด : ถ้าเรากินผักจะทำให้แข็งแรงครับ
  จากนั้นเด็กๆได้วาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เรื่องผักแต่จะมีบางส่วนที่อยากเรียนรู้เรื่องที่ต่างจากเพื่อน
  น้องชิน/น้องต้นกล้า : อยากเรียนรู้เรื่องกระต่าย เพราะกระต่ายชอบกินแครอท
  น้องมินทร์ : อยากเรียนรู้เรื่องดอกไม้ เพราะหนูชอบดอกไม้
  และเด็กๆได้ร่วมกันตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ใน Q.3 และได้ชื่อว่า หน่วย “ผักจ๋า….น่าชิม”

  ตอบลบ