เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทและสายพันธ์ของผักชนิดต่างๆ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
24-28..57
โจทย์ :
ประเภท/สายพันธ์
- สี
- รสชาติ
- กลิ่น
Key  Questions
- ทำไมผักแต่ละชนิดถึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน?
- ทำไมผักแต่ละชนิดมีสี กลิ่น รสชาติที่เหมือนหรือแตกต่างกัน?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทและสายพันธ์ต่างๆของผักชนิดต่างๆ
Think  Pair Share : สี รสชาติ กลิ่นของผักที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
 Blackboard Share :ชื่อ/สีของผักชนิดต่างๆ
 Wall  Thinking : ใบงานวาดภาพผักผลไม้และเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ภาพโปสเตอร์พืชผักผลไม้
- ละคร เรื่อง “แม่ค้าจ๋า”
- นิทานเรื่อง ใบเขียวใบพรุน
- ผักผลไม้ เช่น มะละกอ ข้าวโพด แอปเปิ้ล ถั่วฝักยาว ฯลฯ
วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูร่วมกันเล่นละครเรื่อง “แม่ค้าจ๋า”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูละครที่ครูร่วมกันแสดง
ชง
- ครูนำภาพโปสเตอร์คำศัพท์ผักผลไม้ต่างๆมาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร”? ทำไมผักแต่ละชนิดถึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ดูจากภาพโปสเตอร์
ใช้
นักเรียนทำ ใบงานวาดภาพผักผลไม้และเขียนชื่อไทยและภาษาอังกฤษ
วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม เอ๊ะใครเอ่ย? โดยครูจัดเตรีมผักผลไม้ของจริง เช่น มะละกอ ข้าวโพด แอบเปิ้ล ถั่วฝักยาว ฯลฯ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร?” “เราจะมีวิธีการแยกผักผลไม้
ได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแยกผักผลไม้
- นักเรียนร่วมกันนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่กลุ่มตนเองได้ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนร่วมกันแยกผักผลไม้ชนิดต่าง เป็นกลุ่ม
วันพุธ
ชง
- ครูให้นักเรียนชิมรสชาติของผักชนิดต่างๆ เช่น สาระแหน่ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ฟักทองฯลฯ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” “นักเรียนคิดว่าผักแต่ละชนิดมีรสชาติเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นสวนผักชนิดต่างๆ
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูนำผักชนิดต่างๆมาให้นักเรียนสังเกตและ ดมกลิ่นพร้อมสัมผัสผิว
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร?” “ทำไมผักแต่ละชนิดถึงมีกลิ่นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันศุกร์
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง ใบเขียวใบพรุนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสีของผักชนิดต่างๆ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไมผักแต่ละชนิดถึงมีสีที่แตกต่างกัน?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
-ใบงานวาดภาพผักผลไม้และเขียนชื่อไทยและภาษาอังกฤษ
- ปั้นดินน้ำมันเป็นสวนผักชนิดต่างๆ
- แยกผักผลไม้ชนิดต่าง
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภทและสายพันธ์ของผักเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากละครและเกม
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสี รสชาติ กลิ่น ของพืชผัก ผลไม้
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทและสายพันธ์ของผักชนิดต่างๆ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
การสังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆโดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้
อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและสายพันธ์ของผัก ซึ่งคุณครูได้ร่วมกันเล่นละคร เรื่อง แม่ค้าจ๋า หลังจากนั้นคุณครูให้เด็กๆมีส่วนร่วมเล่นเป็นลูกค้าซื้อผักผลไม้ต่างๆ ตามที่ตนเองชอบ และบอกรสชาติของผัก ผลไม้ ที่เลือก อย่างเช่น
  น้องโชว์ : แตงกวาจืดครับ
  น้องหยก : มะเขือเทศเปรี้ยวค่ะ
  น้องป๋อ : มะนาวเปรี้ยวเหมือนมะขามเลยครับ
  น้องแป้ง : แครอทหวานค่ะ
  อีกทั้งคุณครูยังได้สอดแทรกคำศัพท์ ผัก ผลไม้ เป็นภาษาอังกฤษ และวันต่อมาคุณครูนำผักชนิดต่างๆมาให้แต่ละกลุ่มแยกประเภทตามความเข้าใจของตนเอง
  กลุ่มที่ 1 เราแยกตามสีและชื่อของผัก เพราะสีเหมือนกันน่าจะเรียนเหมือนกันครับ/ค่ะ
  กลุ่มที่ 2 เราแยกตามชื่อผัก เพราะผักมีชื่อเป็นของตนเองอยู่แล้วครับ/ค่ะ
  กลุ่มที่ 3 เราแยกออกเป็นผัก ผลไม้ และดอกไม้ แต่กินได้ทุกอย่าง ครับ/ค่ะ
  กลุ่มที่ 4 เราแยกตามขนาดและรูปร่างของผัก เพราะรูปร่างเหมือนกันน่าจะมีชื่อเดียวกันหรืออยู่ด้วยกันครับ/ค่ะ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆต่างสนุกกับการทำกิจกรรมและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเล่นละคร การแยกผัก ผลไม้ ตามความเข้าใจของตนเอง เล่นปริศนาคำทายชื่อผัก เด็กๆสามารถทำออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ