เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week 7


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักชนิดต่างๆและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
7
15-19 .. 57
โจทย์ :
ประโยชน์และโทษ
Key  Questions
- ทำไมเราต้องกินผัก?
- ผักแต่ละชนิดมีคุณค่าสารอาหารที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักชนิดต่างๆ
Think  Pair Share : ประโยชน์และโทษของผักต่างๆ
Blackboard  Share : การประอาหารเมนู “ผักชุบแป้งทอด”
Wall  Thinking :โมบายเปลือกหอย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู                                      
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง กุ๋งกิ๋งท้องผูก
- คลิปวีดีโอ “บุญโต ตอนหมูพลังผัก”
- นิทานเรื่อง ดุ๋งดิ๋ง ดื้อดึง

วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง “บุญโต ตอนหมูพลังผัก”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร?“ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ใช้
นักเรียนทำหนังสือนิทาน ป๊อบอัพ
วันอังคาร
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง กุ๋งกิ๋งท้องผูก เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไมเราต้องกินผัก?”
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหาร
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าเรานำผัก มาทำอาหารอะไรได้บ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหาร และได้เมนู “ผักชุบแป้งทอด”
ใช้
นักเรียนทำโมบายเปลือกหอย
วันพุธ
ชง
- ครูให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารเมนู “ผักชุบแป้งทอด”
- นักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทำอาหาร
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่า ผักชุบแป้งทอดมีวิธีการทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์และพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบอาหารเมนู “ผักชุบแป้งทอด”
ใช้
นักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู “ผักชุบแป้งทอด”
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง ดุ๋งดิ๋ง ดื้อดึง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ผักแต่ละชนิด มีคุณค่าทางสารอาหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
 ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นผักผลไม้ที่ชอบทาน
วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ผักแสนอร่อย พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าผัก ผลไม้มีความสำคัญกับเราอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำคัญของผัก ผลไม้
ใช้
นักเรียนทำใบงานปะติดภาพผักผลไม้
ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำมันผักผลไม้ที่ชอบทาน
- ประกอบอาหารเมนู “ผักชุบแป้งทอด”
-โมบายเปลือกหอย
- ปะติดภาพผัก ผลไม้
- นิทาน ป๊อปอัพ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำประกอบอาหาร เมนู “ผักชุบแป้งทอด”
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์/โทษของผักชนิดต่างๆ


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักชนิดต่างๆและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและการประกอบอาหารจากผัก ผลไม้ได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ นิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 7 เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของพืชผัก ผลไม้ คุณครูได้ให้เด็กๆดูวีดีโอการ์ตูน เรื่อง บุญโต ตอนหมูพลังผัก ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร? เกิดอะไรขึ้นกับบุญโต? ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร? ซึ่งเด็กๆสามารถที่จะตอบให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองเป็นอย่างดี เช่น
  น้องนโม : บุญโตร่างกายแข็งแรง เพราะกินผักครับ
  น้องหยก : บุญโตกินผักทำให้สู้กับผู้ร้ายได้ค่ะ
  น้องเต้ : ผมจะกินผักให้เก่งๆเหมือนบุญโตครับ
  วันต่อมาคุณครูเล่านิทานเรื่อง กุ๋งกิงท้องผูก หลังจากฟังนิทาน คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ทำไมเราต้องทานผัก ผลไม้?” เด็กๆต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเอง เช่น
  น้องชิน : เรากินผักก็จะทำให้โตเร็วครับ
  น้องแก้ม: ถ้าเรากินผักก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะ
  น้องมิ้นทร์ : กินแครอทจะทำให้แก้มแดง และร่างกายแข็งแรงค่ะ
  อีกทั้งสัปดาห์นี้เด็กๆและคุณครูได้ร่วมกันประกอบอาหาร เมนู “ผักชุบแป้งทอด” และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันจากเมนูที่ได้ทำ ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆสนุกสนานกับการทำกิจกรรม ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแต่งนิทาน ป๊อบอับ โมบายเปลือกหอย การฉีกปะรูปภาพผักผลไม้ การปั้นเมนูอาหาร เด็กๆทุกคนสามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ