เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "ผักจ๋า....น่าชิม"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของพืช ผัก ผลไม้ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ ได้อย่างปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ธรรมชาติได้

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชผักชนิดต่างๆตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
6
8-12 .. 57
โจทย์ :
การดูแลรักษา
Key  Questions
- ทำไมเราต้องปลูกผัก?
- เราจะมีวิธีการดูแลพืชผักชนิดต่างๆได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลพืชผักชนิดต่างๆ
Think  Pair Share : การดูแลรักษา
Wall  Thinking : ใบงานเขียน web การดูแลรักษาพืช
 Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง ต้นไม้ในป่าใหญ่
- นิทานเรื่อง เอ็มไอ ไดโน ตอน เพลงถั่วลันเตา
- เกม ดูแลหนูหน่อย

วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูนำต้นไม้ที่มาให้นักเรียนสังเกต ต้นที่ 1เป็นต้นไม้ที่ได้รับการดูแลทุกๆวัน ต้นที่ 2 เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้รับการดูแลเลย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไมต้นไม่ทั้งสองต้นนี้ถึงต่างกัน แล้วเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ใช้
นักเรียนดูแลถอนหญ้า รดน้ำ ใส่ปุ๋ยแปลงผักของตนเองและกลุ่ม
วันอังคาร
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง เอ็มไอ ไดโน ตอน เพลงถั่วลันเตา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการดูพืชผักชนิดต่างๆ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามทำไมเราต้องดูแลรักษาผักชนิดต่างๆ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้
นักเรียนทำใบงานเขียน web การดูแลรักษาพืช
วันพุธ
 หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัส
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง ต้นไม้ในป่าใหญ่  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไมเราต้องปลูกพืช ผักต่างๆ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิกเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนทำกระถางต้นไม้จากเปลือกหอย
วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม ดูแลหนูหน่อย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าผักต่างๆ
กับคนมีวิธีการดูแลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนดูแลถอนหญ้า รดน้ำ ใส่ปุ๋ยแปลงผัก
ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web การดูแลรักษาพืช
- กระถางปลูกต้นไม้จากเปลือกหอย

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำจากเกม
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆ

ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชผักชนิดต่างๆตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 ทักษะการสังเกต
สังเกตการพืชผักต่างๆที่ได้รับการดูแลและที่ไม่ได้รับการดูแลเลย
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 6 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา คุณครูนำต้นไม้สองต้น คือ ต้นที่1 ได้รับการดูแลใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ถอนหญ้า เป็นประจำและต้นที่ 2 ไม่ได้รับการดูแลเลย มีใบที่เหี่ยวเฉา มาให้นักเรียนสังเกตและสัมผัส เปรียบเทียบต้นไม้ทั้งสองต้น ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “เด็กๆคิดว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาผักผลไม้ได้อย่างไร?” เด็กๆหลายคนสามารถตอบตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องแก้ม : เราต้องรดน้ำค่ะ
  น้องกุ้ง : พรวนดินค่ะ
  น้องนโม : ใส่ปุ๋ยครับ
  น้องชิน : ร้องเพลงให้ฟัง เพราะผักจะได้สดชื่นครับ
  อีกทั้งเด็กๆยังได้ดูแลรดน้ำแปลงผักของกลุ่มตนเองในทุกๆสัปดาห์ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า “ถ้าวันหนึ่งผักของเราไม่ได้รับการดูแลจะเป็นอย่างไร ?”
  น้องต้นกล้า : ผักตายครับ
  น้องหนุน : ผักจะไม่เติบโตครับ
  น้องหยก : ผักก็จะเหี่ยวและตายค่ะ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆสนุกสนานกับการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะทำใบงานเขียน web การดูแล ประดิษฐ์กระถางต้นไม้เปลือกหอย ที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือและตา ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวและนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เด็กๆสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ